Welcome to Imai Gyosei-Shoshi Office

Tôi là chuyên gia về luật chuyên làm thủ tục xin visa Nhật Bản

 

Tôi sẽ làm thủ tục xin vi sa thay cho các bạn. 

Chúng tôi sẽ tư vấn không mất tiền cho các bạn về các loại visa 

“đoàn tụ gia đình”, “kết hôn”, “làm việc”, “kinh doanh” v…v…

 

Điện thoại: 045-334-8121


skype : Imai Office

 

FAX : 045-334-8122


E-MAIL : info@imai-gyosei.com

Yiokohama
English
Chinese
Korean
Tagalog
Thai
Vietnam
Văn phòng Tổng quan
Và tiền công của doanh nghiệp
Truy cập
Liên kết liên quan
Liên hệ
Russian
Spanish
Portuguese
facebook

HOME
MAIL

在留資格認定証明書交付申請
在留資格変更許可申請
在留期間更新許可申請
短期滞在査証申請
帰化申請
永住許可申請
在留特別許可
資格外活動許可申請
就労資格証明書交付申請
再入国許可申請
顧問業務
報酬
お問い合わせ
アクセスマップ
Q&A
個人情報保護方針
業務内容
事務所概要
リンク