Và tiền công của doanh nghiệp

làm đơn xin cấp phát chứng minh thư chứng nhận tư cách lưu trú ¥ 90,000 ~

làm đơn xin đổi tư cách lưu trú

¥ 50,000 ~

làm đơn xin visa

¥ 30,000 ~

làm đơn xin visa

(đổi ngành nghề hay tái hôn trong thời hạn lưu trú)

¥ 50,000 ~

làm đơn xin visa ngắn hạn

¥ 35,000 ~

làm đơn xin nhập quốc tịch

¥ 160.000~

làm đơn xin vĩnh trú

¥ 110.000 ~

xin lưu trú đặc biệt

¥ 150.000 ~

làm đơn xin phép hoạt động ngoài quy định

¥ 15,000 ~

làm đơn xin giấy phép làm làm việc

¥ 30,000 ~

hổ trợ làm thủ tục kết hôn quốc tế

¥ 30,000 ~

làm đơn xin tái nhập quốc

¥ 10,000 ~

làm đơn xin vào Nhật đặc biệt

¥ 150.000 ~

Dịch (tiếng Anh và tiếng Trung Quốc)

Thương lượng
HOME
MAIL

在留資格認定証明書交付申請
在留資格変更許可申請
在留期間更新許可申請
短期滞在査証申請
帰化申請
永住許可申請
在留特別許可
資格外活動許可申請
就労資格証明書交付申請
再入国許可申請
顧問業務
報酬
お問い合わせ
アクセスマップ
Q&A
個人情報保護方針
業務内容
事務所概要
リンク