Truy cập

1 phút đi bộ từ Sakuragicho

Train: JR Line (Negishi Line / Yokohama Line) / Yokohama City Subway (Blue Line) trạm phía Nam xuất cảnh trước khi Sakuragicho 2B

 

Xe: 3 phút Metropolitan Tuyến đường cao tốc 3 xuất Minato Mirai

 

※Ramen Ichiran là bên cạnh tòa nhà.

 

GS Plaza Sakuragi-cho, 1-46-1, Hanasaki-cho, Naka-ku, Yokohama, Japan

Điện thoại: 045-334-8121   /   FAX: 045-334-8122 

HOME
MAIL

在留資格認定証明書交付申請
在留資格変更許可申請
在留期間更新許可申請
短期滞在査証申請
帰化申請
永住許可申請
在留特別許可
資格外活動許可申請
就労資格証明書交付申請
再入国許可申請
顧問業務
報酬
お問い合わせ
アクセスマップ
Q&A
個人情報保護方針
業務内容
事務所概要
リンク