ค่าบริการ และ งาน

โปรแกรมสำหรับการรับรองการมีสิทธิ์

¥90,000~

โปรแกรมสำหรับการเปลี่ยนแปรงการมีสิทธิ์

¥50,000~

โปรแกรมสำหรับการต่ออายุการมีสิทธิ์

¥30,000~

มีปัญหาในระหว่างการมีสิทธิ์      หรือ  แต่งงานใหม่

¥50,000~

โปรแกรมการขอวีซ่าระยะสั้น

¥35,000~

โปรแกรมสำหรับการแปลงสัญชาติ

¥160,000~

โปรแกรมสำหรับการขอวีซ่าตลอดชีพ

¥110,000~

โปรแกรมการขอสิทธิ์พิเศษในการขอวีซ่า

¥150,000~

ใบสมัครที่ให้ได้รับในการทำงานนอก

¥15,000~

ใบรับรองการจ้างงานโดยมีผู้รับรองให้

¥30,000~

ดูแลการแต่งงานระหว่างประเทศ 

¥30,000~

การขอ re-entry

¥10,000~

โปรแกรมสำหรับโอเวอร์สเตย์วีซ่า

¥150,000~
การแปล (ภาษาอังกฤษ / ภาษาจีน) ตามที่ร้องขอ

※ผู้อื่น ธุรกิจเฉพาะต่าง ๆ เอกสาร (เอกสารประการ สมุด หนังสือประวัติ) มี  รู้สึกว่ากรุณาติดต่อ โปรด

 

เหนือการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นกรณีเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนื่องจากการความยากของโปรแกรมประยุกต์

 

ค่าตอบแทนนอกเหนือจากการรายได้ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และอื่น ๆ วัสดุเป็น ได้รับการเพิ่มเติม จะ

HOME
MAIL

在留資格認定証明書交付申請
在留資格変更許可申請
在留期間更新許可申請
短期滞在査証申請
帰化申請
永住許可申請
在留特別許可
資格外活動許可申請
就労資格証明書交付申請
再入国許可申請
顧問業務
報酬
お問い合わせ
アクセスマップ
Q&A
個人情報保護方針
業務内容
事務所概要
リンク